สาขาออกเเบบภายใน

วิทยาลัยการออกเเบบ

วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต มีปรัชญาการศึกษาที่มุ่งเน้นในการบ่มเพาะความรู้และการผลิตนักออกแบบรุ่นใหม่ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ให้เข้าใจบทบาทของตน มีมุมมองการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบไม่เพียงด้านความงาม แต่คือเครื่องมืออันทรงพลังในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิต พฤติกรรม วัฒนธรรม การศึกษา วิธีการสื่อสาร ตลอดจนวิสัยทัศน์และมุมมองของมนุษย์ในเชิงบวก อีกทั้งปลูกฝังให้ตระหนักในความสำคัญของการตั้งคำถามเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ข้อสรุป และข้อจำกัดต่างๆ เพื่อศึกษาค้นคว้า ทดลองให้ได้มาซึ่งงานออกแบบที่มีคุณค่า สามารถนำไปพัฒนาทุกส่วนของคุณภาพชีวิตมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้มีให้ดียิ่งๆขึ้นไป

 

สาขาออกเเบบภายใน

สาขาวิชาการออกแบบภายในมุ่งเน้นการปลูกฝังการใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการเรียนรู้กระบวนการออกแบบและปฏิบัติการ ทั้งการสร้างสรรค์งานส่วนบุคคลและการทำงานเป็นทีม พื้นฐานกระบวนการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ที่วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาระหว่างผู้ใช้งานและการใช้พื้นที่ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการคำนึงถึงบทบาทของนักออกแบบในสังคมร่วมสมัยที่ต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อการออกแบบอย่างยั่งยืนและคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปในกระบวนการออกแบบ