Mission

ชื่อหลักสูตร
ศิลปบัณฑิต (Bachelor of Fine Arts)
 
ปณิธาน (Pledge)
เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ และการเรียนการสอนด้านการออกแบบทัดเทียมมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยาลัยการออกแบบมีปณิธานแน่วแน่ ที่จะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการทัดเทียมมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับนานาชาติ ในด้านการออกแบบ เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำในการสร้างวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกที่ดีแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
 
พันธกิจ (Mission)
วิทยาลัยการออกแบบ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต เพื่อเป็นผู้นำในการสร้างวัฒนธรรมเข้าใจบทบาทของนักออกแบบ สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสำนึกของมนุษย์ในทางที่ดีขึ้น กระบวนการออกแบบและการวิจัยสามารถบูรณาการเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา โดยจะต้องตระหนักถึงความสำคัญของการทำนุบำรุงสิ่งแวดล้อม และการสืบสานอัตลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรม สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในหลากหลายวัฒนธรรม เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก
 
อัตลักษณ์ 
“Crafting Culture” หรือ “การสร้างวัฒนธรรม” คือการใส่ใจในการประดิษฐ์สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม