A 60sec Conversation with Nattaphong Sripungwiwat

60sec Conversation with Nattaphong Sripungwiwat

 อาจารย์ณัฐพงศ์ ศรีปุงวิวัฒน์ นักออกเเบบภายในวิชาชีพ บอกเล่ากิจกรรมการเรียนการสอนที่ผ่านมาของสาขาออกเเบบภายใน เเละสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในยุคการเรียนรู้สำหรับกลุ่ม New Gen - New Normal