Smart learning

 

"Smart learning - การเรียนที่ สาขาออกเเบบภายใน มีการสอนให้ค้นคว้าเชิงลึก เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ให้เป็นข้อมูลสำคัญ เพื่อใช้อ้างอิงในการสร้างโปรเจกต์ออกเเบบจริง ..."

เกรียงศักดิ์ สุวรรณบูล - Kraingsak Suwannabool

(Interior Designer)