DESIGNING ENGLISH

DESIGNING ENGLISH

นิทรรศการของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ด้วยโจทย์การใช้ภาษาอังกฤษให้เป็น media กลางเพื่อสื่อสารความหมายของ keyword ที่นักศึกษาเป็นผู้เลือก ... ส่วนหนึ่งของวิชา COD104 English for Design

Published: