'KUDI CHIN'

Brain Craft Brain Exhibition 2018

'KUDI CHIN'

ลักษณะชุมชนกุฎีจีนการตั้งบ้านเรือนค่อนข้างหนาแน่นลักษณะอาคารส่วนใหญ่ในชุมชนเป็นอาคารไม้ มีเพียงบางส่วนที่เปลี่ยนเป็นแบบปูน และแบบครึ่งปูนครึ่งไม้ ทางสัญจรมีขนาดแคบประมาณ 1.50 –1.20 ม.ผ่านได้แค่รถจักรยานยนต์และรถจักรยานเท่านั้น.

สิ่งนึงที่น่าสนใจของชุมชนคือเรื่องของประวัติศาสตร์และวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่นี่เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่รวบรวมประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีจนถึงปัจจุบัน อัตลักษณ์ของชุมชนนี้เลยคือการรวมกันของ 3 เชื้อชาติ 4 ความเชื่อ ซึ่งแต่ละกลุ่มมีความเชื่อและวัฒนธรรมรวมไปถึงการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันออกไปแต่กลับไม่ใช่ปัญหาในการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนนี้เลยเราจึงสนใจและอยากจะพัฒนาชุนชนแห่งนี้ให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงงอนุรักษ์เพื่อให้ผู้คนที่มาที่นี่และเด็กๆรุ่นหลังได้เข้าใจถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมา และร่วมกันอนุรักษ์

Published: