'BANGPLHAT'

Brain Craft Brain Exhibition 2018

'BANGPLHAT'

ย่านเมืองเก่า 'ฝั่งธนบุรี' เหนือคลองบางกอกน้อยขึ้นไป เรียกกันโดยรวมว่า 'บางยี่ขัน' หรือ 'บางพลัด' แต่ชื่อที่ชาวบ้านเรียกติดปากกันมาคือ 'บ้านปูน'

จากการที่ได้ลงพื้นที่ศึกษาชุมชนบ้านปูน พบว่าเป็นชุมชุนที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต มรดกภูมิปัญญา เเละวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนาน ซึ่งแตกต่างไปตามบริบทของยุคสมัย สถานที่ ช่วงเวลา ทั้งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในยุคสมัยนั้นๆ ก่อเกิดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมากมาย สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนที่มีอัตลักษณ์อันโดดเด่น และเป็นเสน่ห์เฉพาะชุมชนซึ่งถือเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า.

แต่ขณะที่โลกของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว วิวัฒนาการสมัยใหม่เข้ามาสู่สังคมของเรา ความเจริญต่างก็ทยอยเข้ามาอย่างมากมาย สิ่งที่จะตามมาย่อมหนีไม่พ้นกับความเสื่อมโทรมทางด้านวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลให้ผู้คนขาดศีลธรรม จุดสำคัญที่เราต้องพิจารณาไปยังต้นตอของปัญหาต่างๆในสังคม ก็คือสถาบันครอบครัว ปัญหาของชุมชนคือ แต่ละครอบครัวที่มีบุตรหลานผู้ปกครองออกไปทำงานไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ ภายในชุมชนจึงเหลือเพียงเด็ก ผู้สูงอายุและผู้ใหญ่ที่ประกอบอาชีพอยู่ในครัวเรือน

จุดประสงค์ของโครงการนี้ ต้องการหาจุดร่วมของผู้ใหญ่และเด็ก สร้างความสัมพันธ์ภายในชุมชน มีกิจกรรมร่วมกันที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ สร้างรายได้ให้กับชุมชน และพัฒนาให้ผู้คนในชุมชนสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง ... ติดตามผลลัพท์จากการลงพื้นที่ทำวิจัย เเละทดลองย่อยเเนวคิดน่าสนใจเพื่อพัฒนาชุมชน 'บางพลัด' ในมิติเชิงสร้างสรรค์ใหม่ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3+1 ในนิทรรศการ 'Brain Craft Brain'

 

 

 

 

 

Published: